bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Statut

UCHWAŁA NR LXI/627/2014
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 15 maja 2014 r.


w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 2 w Wałbrzychu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 12 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz.1457) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2014 r. tworzy się jednostkę budżetową o nazwie Zespół Żłobków Samorządowych Nr 2 w Wałbrzychu, zwany w dalszej części uchwały "Zespołem".

§ 2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2 przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu,
2) Żłobek Samorządowy Nr 5 przy ul. Nałkowskiej 4a w Wałbrzychu.

§ 3. Nadaje się statut Zespołu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha
Maria Anna RomańskaZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/627/2014
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 maja 2014 r.


Statut Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 2 w Wałbrzychu


Rozdział 1.
Postanowienia ogólne


§ 1. Zespół Żłobków Samorządowych Nr 2 w Wałbrzychu, zwany dalej "Zespołem" jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej i funkcjonuje na podstawie :
1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),
4) niniejszego statutu.
§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzi:
1) Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2 przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu;
2) Żłobek Samorządowy Nr 5 przy ul. Nałkowskiej 4a w Wałbrzychu.
2. Siedziba Zespołu mieści się przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu.
3. Zespół udziela świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych dzieciom z terenu Gminy Wałbrzych i powiatu wałbrzyskiego.


Rozdział 2.
Cele i zadania Zespołu oraz sposób ich realizacji.


§ 3. Celem Zespołu jest udzielanie świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność pielęgnacyjną, wychowawczą i edukacyjną, wspomagają wyrównywanie szans rozwojowych dzieci, wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potencjałem oraz objęcie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych posiadających dysfunkcje rozwojowe, intelektualne i ruchowe.
§ 4. Do zadań Zespołu należy:
1) sprawowanie opieki nad dziećmi do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia, a w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - do 4 roku życia,
2) zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju, odpowiednich do ich wieku i potrzeb,
3) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz wyuczenie nawyków higienicznych,
4) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających indywidualne możliwości dziecka, jego zdolności, w tym ruchowe i manualne,
5) wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka, prowadzenie systematycznej działalności prozdrowotnej wśród rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu,
6) zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe, zgodnie z normami fizjologicznymi,
7) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności oraz stosowanie się do zgłoszonych przez rodziców (prawnych opiekunów) specjalnych potrzeb tych dzieci.
§ 5. 1. Cele i zadania Zespołu realizowane są poprzez:
1) stosowanie różnych metod i form pracy z dziećmi uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka oraz
konieczność indywidualnej pracy z dzieckiem, w szczególności: gry, zabawy, zajęcia organizowane metodami
aktywizującymi, zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne, rytmiczne,
2) współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi), w tym poprzez organizację spotkań, zajęć otwartych oraz włączanie rodziców w działalność grupy,
3) stymulowanie procesów rozwojowych dziecka poprzez wykorzystanie jego własnej inicjatywy,
4) zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku: dzieci młodsze-spanie
w łóżeczkach, dzieci starsze-leżakowanie,
5) zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu,
6) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w żłobku i terenie wokół niego,
7) niestosowanie wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców (prawnych opiekunów).
2. W ramach wspomagania rodziców (prawnych opiekunów) w wychowywaniu dziecka:
1) pracownicy Zespołu i rodzice (prawni opiekunowie) dziecka współpracują ze sobą w sprawach dotyczących dziecka,
2) opiekunowie i dyrektor Zespołu przekazują rodzicom (prawnym opiekunom) informacje na temat ich dziecka, jego zachowania i rozwoju,
3) rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do przekazywania opiekunowi i dyrektorowi Zespołu wniosków dotyczących sprawowanej opieki i funkcjonowania żłobków.


Rozdział 3.
Organizacja Zespołu


§ 6. 1. Zespół stanowi zakład pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
2. Dyrektor Zespołu jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w nim pracowników i reprezentuje Zespół na zewnątrz.
3. Dyrektor Zespołu działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha.
4. Dyrektor Zespołu jest odpowiedzialny za realizację zadań określonych w § 4 oraz za:
1) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Zespołu,
2) opracowywanie rocznych planów finansowych Zespołu,
3) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Zespołu,
4) sprawne administrowanie i zarządzanie majątkiem Zespołu.


Rozdział 4.
Warunki przyjmowania dzieci do Zespołu


§ 7. 1. Do Zespołu przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - do 4 roku życia.
2. Pierwszeństwo w przyjęciu do Zespołu mają, w następującej kolejności:
1) dzieci matek lub ojców (prawnych opiekunów) samotnie je wychowujących,
2) dzieci matek lub ojców (prawnych opiekunów) wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
3) dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych,
4) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej), których oboje rodzice pracują.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka objętego opieką dziecka mają prawo do:
1) uzyskania informacji na temat planu pracy w grupach,
2) uzyskania informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka,
3) wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Zespołu i pracowników Zespołu, w tym dyrektora.

Rozdział 5.
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Zespole


§ 8. 1. Pobyt dziecka w Zespole jest płatny, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ponoszenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka przebywającego w Zespole.
2. Zespół pobiera opłaty od rodziców (prawnych opiekunów) za korzystanie z usług żłobkowych w postaci:
1) opłaty za pobyt dziecka w Zespole do 10 godzin dziennie,
2) opłaty dodatkowej za wydłużony ponad 10 godzin dziennie pobyt dziecka w Zespole,
3) maksymalnej dziennej stawki żywieniowej.
3. Szczegółową wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 ustala Rada Miejska Wałbrzycha odrębną uchwałą.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) nie ponoszą opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Zespole za każdy dzień jego nieobecności, począwszy od dnia, w którym do godziny 8.00 skutecznie powiadomiono Zespół o nieobecności dziecka.
5. Zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności. Zwrot opłaty następuje w formie odpisu od należności za wyżywienie w następnym miesiącu, a w przypadku niemożności dokonania tego odpisu, na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dokonuje się wypłaty w formie gotówkowej.

Rozdział 6.
Mienie Zespołu


§ 9. Zespół gospodaruje powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i zapewnia jego należytą ochronę jak również właściwe wykorzystanie.

Rozdział 7.
Gospodarka finansowa


§.10.1 Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest w formie właściwej dla gminnej jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
2. Źródłem finansowania Zespołu są:
1) środki finansowe z budżetu Gminy Wałbrzych,
2) opłaty wnoszone przez rodziców za usługi świadczone w ramach działalności statutowej,
3) inne dochody uzyskane w sposób przewidziany prawem.
3. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy, obejmujący planowane dochody
i wydatki Zespołu.
4. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe


§.11. 1. Zespół używa pieczęci podłużnej o treści:
"Zespół Żłobków Samorządowych Nr 2
w Wałbrzychu
ul. Kasztelańska 7
58-316 Wałbrzych"
2. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego nadania.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha
Maria Anna RomańskaUzasadnienie


W Wałbrzychu funkcjonuje 5 żłobków samorządowych. Z przepisu art. 9 ust. 1ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) wynika, że gminy mogą dla celów organizacyjnych łączyć żłobki w zespoły i określić zasady funkcjonowania zespołów. Nie zmienia to faktu, że każdy żłobek musi być wpisany do „Rejestru żłobków” prowadzonego przez Prezydenta Miasta jako odrębna jednostka. Ponadto, zmiana cytowanej ustawy (Dz. U. z 2013 r. poz. 747) dała gminom możliwość zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej żłobków. Takie rozwiązanie pozwoli gminie na obniżenie kosztów związanych z prowadzeniem żłobków.Opublikował: Ilona Piekutowska
Publikacja dnia: 14.12.2015
Podpisał: Ilona Piekutowska
Dokument z dnia: 29.11.2013
Dokument oglądany razy: 946